Bài học trước Hoàn thành và Tiếp tục  

  Chi tiết 1 hội thoại và các chức năng xử lý hội thoại

Nội dung bài học đã bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký khoá học này, Bạn cần đăng nhập.
Đăng ký khóa học để xem được nội dung